Vedtægter
 

§1.

NAVN OG HJEMSTED.

Foreningen Fodboldklubben Sorø Freja – i daglig tale Sorø Freja - er stiftet den 24. august 1924 og har hjemsted i Sorø kommune. Sorø Frejas klubdragt er hvid spillertrøje, mørkeblå shorts og hvide strømper.

Sorø Freja er tilsluttet DBU under Danmarks Idræts-Forbund samt DGI og er underlagt disses bestemmelser og love.

 

§2.

FORMÅL.

Sorø Frejas formål er at dyrke idrætten fodbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i Sorø Freja, at udbrede kendskabet til idrætten fodbold og foreningen Sorø Freja.

Det er endvidere Sorø Frejas formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningens udvikling.

 

§3.

MEDLEMSKAB.

Sorø Freja optager såvel aktive som passive medlemmer.

Som aktivt medlem kan optages alle der er fyldt 5 år.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

Medlemmer, trænere og ledere er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, forordninger og reglementer og leve op til foreningens formålsbestemmelse samt gældende ordensreglementer og værdisæt for Sorø hallen.

Endeligt afslag på medlemskab af Sorø Freja, skal efter anmodning fra den der ønsker medlemskab, forelægges Årsmødet.

Æresmedlemskab af Sorø Freja kan af bestyrelsen tildeles et medlem, som efter bestyrelsens vurdering har gjort sig fortjent til dette gennem sit virke i og for klubben.

 

§4.

INDMELDELSE.

Indmeldelse skal ske til Sorø Freja via online indmeldelse fra foreningens webside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge.

 

§5.

UDMELDELSE.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Sorø Freja med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode enten via udmeldelsesblanket eller evt. online udmeldelse fra foreningens webside. For medlemmer under 18 år skal udmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med Sorø Freja afvikles.

 

§6.

KONTINGENT.

Kontingentet fastsættes ligesom indbetalingsterminer og opkrævningsform af bestyrelsen.

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Alle aktive medlemmer af Sorø Freja, som endnu ikke er fyldt 18 år, har gratis adgang til alle foreningens hjemmekampe, dog ikke pokalkampe i DBU regi.

 

§7.

RESTANCE.

Pådrager et medlem sig restance, og trods opfordring og rykkerbrev, ikke betaler denne, kan Sorø Freja slette vedkommende som medlem og medlemmet kan da kun genoptages mod betaling af skyldig restance samt evt. rykkergebyrer.

 

§8.

UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for Sorø Freja, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende Årsmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Et Årsmødes beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens vedtægter.

 

§9.

ÅRSMØDE.

Årsmødet er Sorø Frejas øverste myndighed i alle anliggender. Årsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned.

Indkaldelse med henvisning til dagsorden ifølge vedtægterne skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering på Sorø Frejas hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmødet skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før Årsmødets afholdelse. Er der indkommet forslag bekendtgøres disse på Sorø Frejas webside således at forslag er tilgængelige senest 1 uge før Årsmødets afholdelse.

Adgang til Årsmødet har alle Sorø Frejas medlemmer.

Hvert medlem under 18 år kan repræsenteres på årsmødet med èn stemme ved forældre eller værge.

Stemmeret har alle aktive som passive medlemmer som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Et rettidig indvarslet Årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§10.

DAGSORDEN.

Dagsorden for Årsmødet skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

§11.

ÅRSMØDETS LEDELSE.

Forhandlingerne på Årsmødet ledes af en dirigent, der vælges på Årsmødet. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om Sorø Frejas opløsning kvalificeret flertal, dvs. 2/3 majoritet.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over Årsmødets beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§12.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE.

Ekstraordinært Årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af Sorø Frejas stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet.

Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for Årsmødet.

 

§13.

BESTYRELSEN.

Bestyrelsen er Sorø Frejas daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Alle afgørelser finder sted ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige afgør formandens stemme udfaldet, svarende til at formandens stemme tæller for 2 stemmer.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Sorø Freja i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand samt minimum 4 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen på årsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Endvidere vælges på Årsmødet 1 suppleant til bestyrelsen for ét år ad gangen.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer – passive som aktive - der er fyldt 18 år. For at opnå valg som formand kræves dog en alder på minimum 25 år.

På første bestyrelsesmøde udpeges repræsentanter til råd og nævn Sorø Freja måtte være repræsenteret i.

 

§14.

REGNSKAB.

Foreningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni.

Bestyrelsen skal afgive årsregnskab for det afsluttede regnskabsår år til revisoren. Årsregnskab samt budgetforslag forelægges på Årsmødet. Årsregnskabet til godkendelse og forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§15.

REVISION.

På Årsmødet vælges for et år ad gangen en revisor og revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år i juli/august gennemgå årsregnskabet, og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§16.

TEGNING OG HÆFTELSE.

Tegningsberettiget er formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,00 kræves forhåndsgodkendelse af formand eller kasserer og ansvarlig udvalgsformand. Køb, salg eller pantsætning af evt. fast ejendom skal godkendes på Årsmødet. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 50.000,00 godkendes på Årsmødet.

Der påhviler ikke Sorø Frejas medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

 

§17.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert Årsmøde, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§18.

FORENINGENS OPLØSNING.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært Årsmøde. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af Sorø Frejas stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et Årsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt Årsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På Årsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om hvilke idrætsformål i Sorø kommune, Sorø Frejas evt. formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

 

Senest revideret på ordinært årsmøde august 2013.

Bestyrelsen

Fodboldklubben Sorø Freja


Banner